Stadgar

§ 1 Ändring av stadgan
För att ändra denna stadga krävs två tredjedels majoritet vid två på varandra följande ordinarie medlemsmöten. Redaktionella ändringar av stadgan kan göras av styrelsen.
§ 2 Namn
Föreningens namn är CLC.
§ 3 Form
Föreningen är en på alla sätt obunden och ideell förening.
Styrelsen har sitt säte i Göteborg.
§ 4 Syfte
Föreningen är öppen för Chalmerister som har avlagt eller ämnar avlägga en högskoleingenjörsexamen eller en examen inom någon av utbildningarna affärsutveckling och entreprenörskap, sjökapten, sjöfart och logistik eller sjöingenjör.
Föreningens verksamhet syftar till gott kamratskap mellan medlemmarna.
§ 5 Styrelse
Styrelsen beslutar i löpande frågor och är underställd föreningens medlemsmöte.
§ 6 Medlemskap
För medlemskap i föreningen krävs nominering samt att personen varit inskriven vid Chalmers i åtminstone en termin. Hedersmedlemskap beslutas i särskild ordning.
§ 7 Inval
Inval till föreningen sker vid ordinarie medlemsmöte.
§ 8 Uteslutande av medlem
Styrelsen beslutar om uteslutande av medlem.
§ 9 Ekonomi
Föreningen tillämpar brutet räkenskapsår vilket löper perioden 1/7 till 30/6.
Ordförande och kassör äger rätt att teckna firma var för sig.
Föreningens verksamhet finansieras huvudsakligen genom medlemsavgifter som årsmötet fastställer.
§ 10 Mötesordning
Ordinarie medlemsmöte skall hållas fyra gånger per år, varav ett tillika är årsmöte.
§ 11 Rösträtt vid medlemsmöte
Fullvärdiga medlemmar äger rösträtt vid medlemsmöte.
Rösträtt tillfaller även ledamot av styrelsen, dock ej i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen eller vid val av revisorer.
Omröstning och val skall ske öppet, om sluten omröstning inte begärs.
Vid lika röstetal av mötesordföranden utslagsröst utom i fråga om val, då avgörandet sker med hjälp av lottning.
§ 12 Upplösande av föreningen
Beslut om upplösning av föreningen är giltig endast om detta beslut har fattats med två tredjedels majoritet av två på varandra följande årsmöten.